Obchodní podmínky

obchodní společnosti
Aeronautica Czech republic s. r. o.
se sídlem U Panelárny 675/5a, 779 00 Olomouc
identifikační číslo 292 04 739
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65333
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.aeronauticamilitare.cz

Kontaktní údaje:
adresa pro doručování Aeronautica Czech republic s.r.o., U panelárny 675/5a, 779 00 Olomouc

Pracovní doba : Po-Pá 9:00 - 15:00 hod

Telefonní číslo +420 601 368 624

E-mail eshop@aeronauticamilitare.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Aeronautika Czech republic s. r. o., se sídlem U panelárny 675/5a, 779 00 Olomouc, identifikační číslo: 292 04 739, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65333 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.aeronauticamilitare.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Prodejcem a provozovatelem internetových stránek a obchodu www.aeronauticamilitare.cz je Aeronautica Czech republic s. r. o. se sídlem U panelárny 675/5a,779 00 Olomouc, identifikační číslo 292 04 739, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65333.
1.3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.aeronauticamilitare.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
1.4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou v českém jazyce, jazyk uzavření kupní smlouvy je rovněž český.
1.5. Kupující odesláním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasná a srozumitelná všechna jejich ustanovení a zavazuje se jimi řídit. Odesláním závazné objednávky kupující rovněž potvrzuje, že souhlasí s výší cen za objednané zboží včetně nákladů na dopravu (balení a zaslání zboží) a nákladů za zvolený způsob úhrady kupní ceny (dále jen kupní cena).
1.6. Dohodou smluvních stran lze sjednat ustanovení odlišná od těchto obchodních podmínek, které mají před nimi přednost. V ostatních náležitostech se řídí vztah prodávajícího a kupujícího těmito obchodnímu podmínkami a příslušnými právními normami. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.
1.7. Kupujícím je spotřebitel (fyzická nebo právnická osoba), která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná - §419 a násl. občanského zákoníku.
1.8. Kupující podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která činí objednávku prostřednictvím internetového obchodu v rámci své podnikatelské činnosti dle §420 a násl. občanského zákoníku, a nevztahují se na něj právní předpisy týkající se spotřebitele a jeho práv a povinností.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost a chránit všechny údaje a informace potřebné k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé porušením této povinnosti ze strany kupujícího.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může kupujícímu zrušit uživatelský účet, a to zejména v případech, když kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá nebo v případě, když kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a obchodních podmínek.
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí kupujícímu kupní cenu. Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna předáním zboží dopravci (přepravní společnosti) k dopravě kupujícímu; v případě osobního odběru jeho předáním a převzetím kupujícím.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, s uvedením cen nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, vyjma ceny nákladů na dopravu (balení a dodání) zboží a nákladů za zvolený způsob úhrady kupní ceny. Nabídka prodeje zboží za uvedené ceny zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována ve webovém rozhraní obchodu; prodávající si vyhrazuje právo nabídku zboží průběžně měnit. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3.3. Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila dodavatelská cena. Prodávající je povinen o zrušení objednávky kupujícího neprodleně informovat. Pokud kupující již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět na bankovní účet nebo poštovním poukazem na adresu bydliště.
3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech na dopravu (balení a dodání) zboží a nákladech za zvolený způsob úhrady kupní ceny; tyto náklady ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.5. Charakteristika zboží, popis, rozměry, funkce, technické údaje a ostatní informace vycházejí z aktuálních informací od výrobců a dodavatelů tohoto zboží. Přesto nelze vyloučit jejich určitou nepřesnost.
3.6. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu) a jeho množství, informace o kupní ceně za zboží a způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu dodání objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním a úhradou kupní ceny za zboží (dále jen objednávka). Objednávka dále musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu, dodací adresu, emailové i telefonické spojení a další kontaktní údaje na kupujícího.
3.7. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „zaplatit a dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající potvrdí obdržení objednávky kupujícího na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) neprodleně po obdržení objednávky elektronickou poštou. Toto potvrzení o přijetí objednávky není akceptací objednávky kupujícího prodávajícím a nezakládá uzavření kupní smlouvy – viz níže.
3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, elektronicky či telefonicky).
3.9. Smluvní vztah – kupní smlouva – mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno na elektronickou adresu kupujícího. Za akceptaci se nepovažuje rekapitulace objednávky, která je automaticky generována systémem po odeslání objednávky. Smluvní vztah – kupní smlouva – vzniká teprve doručením e-mailu prodávajícího o akceptaci objednávky kupujícího kupujícímu.
3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (tj. zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cena za zboží objednané klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu v okamžiku odeslání objednávky. Ceny zboží zahrnují DPH v zákonné sazbě, není-li výslovně uvedeno jinak.
4.2. Ke kupní ceně zboží budou připočteny náklady spojené s dodáním zboží (balné a doprava) a se zvoleným způsobem úhrady kupní ceny za objednané zboží na místo určené kupujícím a kupující se cenu za zboží a související poplatky zavazuje uhradit. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží a zvoleným způsobem úhrady kupní ceny za objednané zboží.
4.3. Kupní cenu za zboží a náklady spojené s dodáním zboží (balné a doprava) a zvoleným způsobem zaplacení kupní ceny za objednané zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese

Olympia Brno U dálnice 777, 664 42 Modřice

Olympia Olomouc Olomoucká 90, 777 00 Velký Týnec 2

OC Praha Chodov, Roztýlská 2321/19, 148 00 Praha 4

Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15a, 190 00 Praha 9

OC Aupark, Einsteinova 3541/18, 851 01 Bratislava

- bezhotovostně platební kartou Visa, Visa ELECTRON, MasterCard, Meastro.
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 6711022/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
4.4. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7-ti dnů ode dne uzavření kupní smlouvy a kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby; závazek kupujícího je pak splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
4.5. Společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ( balení a doprava) a zvoleným způsobem úhrady kupní ceny za objednané zboží.
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
4.9. V případě akčních cen zboží, platí tyto akční ceny jen do vyprodání zásob nebo do konce akční nabídky, případně aktualizace nabídky.
4.10. Vlastnické právo ke zboží dodávaného prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky v internetovém obchodě přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.
4.11. Nebezpečí škody na zboží dodávaného prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky v internetovém obchodě přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí.

5. DODÁNÍ ZBOŽÍ
5.1. Prodávající je povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce a kupující je povinen převzít zboží při dodání.
5.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží opakovaně doručovat nebo doručovat jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Převzetím zásilky od přepravce a podpisem zásilky kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl při převzetí neporušený.

6. ODSTOUPENÍ KUPUJÍCÍHO (SPOTŘEBITELE) OD KUPNÍ SMLOUVY
6.1. Kupující – spotřebitel má v souladu s ust. §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem prodeje několik druhů zboží, má kupující právo odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení informovat provozovatele internetového obchodu písemně na adresu U Panelárny 675/5a, 779 00 - Olomouc formou jednostranného právního jednání (dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb) nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@aeronauticamilitare.cz. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy,není to však Vaší povinností. 

6.2. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
6.3. Kupující není oprávněn od smlouvy odstoupit v případech uvedených v §1837 občanského zákoníku, zejména v případech, kdy zboží bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
6.4. Odstoupí-li kupující od smlouvy podle výše uvedených ustanovení, smlouva se od počátku ruší a kupující zašle zpět nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něj obdržel včetně všeho, co na základě kupní smlouvy obdržel (dárky, propagační materiál apod.). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím lhůty.
6.5. Prodávající v případě odstoupení kupujícího vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od oznámení o Vašem odstoupení, všechny peněžní prostředky, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
6.6. Kupující je povinen vrátit zboží nepoškozené, nepoužité, nezměněné, neporušené a je-li to možné, v původním obalu, které patří ke zboží a které je zpravidla označeno výrobcem nebo názvem zboží. V opačném případě je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu právo na náhradu škody a započíst si svůj nárok na částku, kterou má vracet na základě odstoupení ze strany kupujícího. Prodávající prokáže vzniklou škodu kupujícímu a kupujícímu vrátí sníženou kupní cenu o svůj nárok z titulu náhrady škody. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno nebo opotřebeno, vzniká prodávajícímu právo na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
6.7. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Není-li prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího práva z vadného plnění. Práva a povinnosti smluvních stran z odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména §1914-1925, §2099-2117 a §2161-2174 a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje.
7.2. V případě, že zásilka jeví známky poškození, zásilku nepřebírejte, sdělte toto přepravci a postupujte dále dle jeho pokynů. Pokud je zásilka neporušená, ale zboží uvnitř je poškozené, doporučujeme neprodleně informovat přepravce a kontaktovat nás na eshop@aeronauticamilitare.cz.
7.3. Kupující bez zbytečného odkladu po převzetí zboží provede jeho prohlídku za účelem zjištění vad. Za vadu se považuje i plnění jiné věci nebo dodání jiného množství zboží.
7.4. Pro uplatnění práv z vadného plnění můžete použít reklamační formulář.
7.5. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.6. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu 6-ti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
7.7. Právo z vady nelze uplatnit na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána a vyplývá-li to z povahy věci. Dále v případě používání zboží jiným způsobem než je uvedeno v návodu nebo pro jaký účel je zboží vyrobeno, dále při poškození, nesprávné manipulaci, neodborným zásahem a pokud vadu způsobil kupující. Za vadu nelze považovat nevhodnost výběru zboží kupujícím. V těchto a podobných případech se jedná o neoprávněnou reklamaci a kupující nemá právo na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.
7.8. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží - záruka. Vadu musí kupující prodávajícímu vytknout bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.
7.9. Jakmile kupující zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu prodávajícímu a vadné zboží prodávajícímu předá nebo jej podle pokynů prodávajícího uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
7.10. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši k vyřízení reklamace.
7.11. Práva z vadného plnění – reklamaci - uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny U panelárny 675/5a, 779 00 Olomouc. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil práva z vadného plnění, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
7.12. Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn. doložit doklad o zakoupení zboží či jiným věrohodným způsobem prokázat místo, cenu a dobu zakoupení, zejména dokladem o úhradě kupní ceny. Reklamované zboží bude prodávajícím přijaté pouze řádně vyčištěné v souladu s obecnými zásadami hygieny.
7.13. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy
7.14. Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
7.15. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.5. obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze zboží nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
7.16. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
7.17. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době anebo, že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
7.18. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu anebo pokud kupující sám vadu způsobil.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
8.2. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
8.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 občanského zákoníku.
8.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Prodávající tímto prohlašuje, že je registrovaným správcem osobních údajů a že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a to výhradě za účelem splnění předmětu smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li si kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
9.2. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou poskytnuty prodávajícím žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa, telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.
9.3. Prodávající shromažďuje zejména následující údaje nutné pro uzavření a splnění předmětu kupní smlouvy (dodání zboží) a kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa kupujícího, dodací adresa, telefonní číslo, elektronická (emailová) adresa, IČ a DIČ.
9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.
9.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jako zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.8. Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.
9.9. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
9.10. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
9.10.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.10.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
9.11. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ
11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@aeronauticamilitare.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. V závislosti na konkrétním obsahu stížnosti kupujícího, se může kupující obrátit na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru, pokud daná stížnost spadá do působnosti těchto orgánů.
12.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. V těchto záležitostech vykonává kontrolu v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává dohled nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
12.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
12.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
12.6. Nedílnou přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a reklamační formulář.
12.7. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Aeronautica Czech republic s.r.o., U panelárny 675/5a, 779 00 Olomouc, adresa elektronické pošty eshop@aeronauticamilitare.cz, telefon +420 601 368 624.

V Brně dne 19.2. 2015


Aeronautica Czech republic s. r. o.

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0,00
0 ks
Oblíbené